Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Archiwum przetargów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PILE
ogłaszaprzetargi ustne nieograniczonena najem gruntu i zakup praw do nakładów poniesionych na wybudowaniedomków wypczynkowych położonych naterenie Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki w Pile- 30 września o godzinie 14:00 w siedzibie MOSiR Piła ul. Bydgoska 76 w Pile

1. Ogłoszenie
2. Regulamin
3. Mapa informacyjna
4. Zał nr 1 - opis domków
5. Zał nr 2 - umowa


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PILE

ogłaszaprzetargi ustne nieograniczonena najem gruntu i zakup praw do nakładów poniesionych na wybudowaniedomków wypczynkowych położonych naterenie Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki w Pile- 20 sierpnia o godzinie 14:00 w siedzibie MOSiR Piła ul. Bydgoska 76 w Pile

1. Ogłoszenie
2. Regulamin
3. Mapa informacyjna
4. Zał nr 1 - opis domków
5. Zał nr 2 - umowa


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PILE

pierwszeprzetargi ustne nieograniczonena najem gruntu i zakup prawa do nakładów poniesionych na wybudowaniedomków wypoczynkowych położonych na terenie Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotkiw Pile - 16 lipca godzina 14:00

Treść ogłoszenia
Regulamin
Mapa
Załącznik nr 1 - Opis domków
Załącznik nr 2 - Umowa najmu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wyposażenie domków wypoczynkowych na ternie OTW Płotki k/Piły.
Numer ogłoszenia: 47855 - 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Piła: Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 działka nr 236/2 - Modernizacja części trybun oraz tunelu (przejście dla zawodników) na stadionie lekkoatletycznym w Pile przy ul. Żeromskiego realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj - II etap


Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zmiany w ogłoszeniu

Odpowiedzi na zapytania -2

Odpowiedzi na zapytania

SIWZ

Załącznik Nr 1 - formularz oferty
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie art.22
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie art. 24
Załącznik Nr 4 - Wykaz robót budowlanych
Załącznik Nr 5 - Wykaz osób
Załącznik Nr 6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik Nr 7 -Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik Nr 8 - Lista podmiotów należących
Załącznik Nr 9 - Podwykonawcy
Załącznik nr 10 - wzór umowy
Załącznik nr 11- Program funkcjonalno-użytkowy
Załącznik nr 12 1-4 Tunel
załącznik 12.1
załącznik 12.2
załącznik 12.3
załącznik 12.4

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PILE
ogłasza pierwszeprzetargi ustne nieograniczonena najem gruntu i zakup prawa do nakładów poniesionych na wybudowaniedomków wypoczynkowych położonych na terenie Ośrodka TurystycznoWypoczynkowego nad Jeziorem Płotkiw Pile

ZMANA TREŚCI OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI REGULAMINU

Treść ogłoszenia

Regulamin
Mapa informacyjna
Załącznik nr 1 - Opis domków
Załącznik nr 2 - Umowa najmu
Załącznik nr 3 - Czynsz najmu
Numer ogłoszenia10583 - 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń garażowo - gospodarczych na sale szkoleniowe boksu, judo i lekkiej atletyki przy ul. Świteź - Sportowa dz. nr 115 i 236/6 w Pile.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY str.
1
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY str.2


SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz oferty
Załącznik nr 2- Oświadczenie atr. 22
Załącznik nr 3- Oświadczenie art. 24
Załącznik nr 4- Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 5- Wykaz osób
Załącznik nr 6- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik nr 7- Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 8- Lista podmiotów należących
Załącznik nr 9- Podwykonawcy
Załącznik nr 10- Wzór umowy
Załącznik nr 11 - Architektura
Załącznik nr 12 - Branża elektryczna
Załącznik nr 13 - Branża sanitarna
Załącznik nr 14 - Konstrukcja
Załącznik nr 15 - Kosztorysy

Zmiana zapisów umowy w SIWZ
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
ZAŁĄCZNIKI
Numer ogłoszenia 324072 - 2014; data zamieszczenia 1.10.2014
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane
Przebudowa pomieszcseń garażowo-gospodarczych na sale szkoleniowe boksu przy ul. Świteź - Sportowa dz. nr 115 i 236 w Pile.

UWAGA !!! ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

UWAGA !!! Zmiana do SIWZ

UWAGA !!! Zmiana do SIWZ dotycząca przedmiaru na roboty elektryczne.

SIWZ

Załącznik 1 - forrmularz oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie art.22
Załącznik 3 - Oświadczenie art.24
Załącznik 4 - Wykaz robót bud.
Załącznik 5 - Wykaz osób
Załącznik 6 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik 8 - Lista podmiotów należących
Załącznik 9 - Podwykonawcy
Załącznik 10 - wzór umowy
Załącznik 11 -
Załącznik 12 -przedmiar bud.
Załącznik 12 - specyfikacja techniczna sale
Załącznik 12 - wymagania ogólne
Załącznik 13 - przedmiar
Załącznik 13 - specyfikacja
Załącznik 14 - przedmiar boks
Załącznik 14 - przedmiar judo
Załącznik 14 - przedmiar kanalizacja
Załącznik 14 - przyłącze wody
Załącznik 14 - instalacje sanitarne
Załącznik 15 - kosztorys ofert
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Architektura-PB
Branża elektryczna-PB
Branża konstrukcyjna-PB
Branża sanitarna-PBNumer ogłoszenia: 199742 - 2014; data zamieszczenie: 12.06.2014
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane
Budowa budynku szatni wraz z sanitariatami i wiatą na terenie OTWPłotki
SIWZ
Załączniki - 1-10
Załączniki - 11-13

Prace dodatkoweZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 155007 - 2014; data zamieszczenie: 16.07.2014
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane

Przebudowa pomieszczeń garażowo-gospodarczych na sale szkoleniowe boksu przy ul. Świteź- Sportowa dz. Nr 115 i 236/6 w Pile.

SIWZ
Załączniki

Uniweażnienie:Przebudowa pomieszczeń garażowo-gospodarczych na sale szkoleniowe boksu przy ul. Świteź- Sportowa dz. Nr 115 i 236/6 w Pile.
SIWZNumer ogłoszenia: 76627 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014

Przetarg nieograniczony: dostawy
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie terenu placu zabaw na terenie Ośrodka Turystyczno- Wypoczynkowego Płotki k.Piły.
SIWZ
Załączniki
10.04.2014 - Poprawiony załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 31695 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014

Przetarg nieograniczony: roboty budowlane
Wymiana nawierzchni syntetycznej na stadionie lekkoatletycznym w Pile przy ul.Żeromskiego realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj- I etap
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.02.2014)
SIWZ
Załączniki
Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego
Sprostowanie (20.02.2014 r.)
Odpowiedzi na pytania
Czytelny plik 100_4991.JPG (jeden z plików Załącznika nr 5 do psu - dokumentacja powykonawcza)
Odpowiedź na pytania (28.02.2014 r)

2014.04.03 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona 1
2014.04.03 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 24153 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014

Przetarg nieograniczony: roboty budowlane
Zaprojektowanie i wybudowanie 37 domków letniskowych na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki k/Piły.
SIWZ
Załaczniki
Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Numer ogłoszenia: 20715 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego - I etap wymiana nawierzchni.

SIWZ

SIWZ (zmodyfikowana dnia 4.02.2014 r.)
Załączniki
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Numer ogłoszenia: 219093 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
Przetarg nieograniczony: roboty budowlane
Rozbiórka obiektów budowlanych oraz schodów betonowych na terenie Ośrodka
Turystyczno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki k/Piły.

Zmiany do ogłoszenia:
1. Zmiany w ogłoszeniu
2. SIWZ
3. Zmiany w SIWZ
4. Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Numer ogłoszenia: 129859 - 2013; data zamieszczenia 26.05.2013
Przetarg nieograniczony: roboity budowlane
Rozbiórka domków letniskowych na tetrenie Ośrodka Turystyczno-Wpoczynkowego nad jeziorem Płotki k/ Piły.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 59457 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013

Przetarg nieograniczony: roboty budowlane
Budowa uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych nad jeziorem Płotki w Pile.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ - NR. 1-9
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA - NR. 10
KOREKTA KOSZTORYSU DOT. SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ I OŚWIETLENIA
OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
PYTANIA I ODPOWIEDZI
PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Numer ogłoszenia: 59605 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013

Przetarg nieograniczony: usługi
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn Budowa uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych nad jeziorem Płotki w Pile

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 241827 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012

Przetarg nieograniczony: usługa
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej i areną lekkoatletyczną treningową wraz z towarzyszącą Infrastrukturą techniczną w Pile przy ul. Żeromskiego 90, w/g założeń projektu koncepcyjnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Załączniki

Numer ogłoszenia: 175513-2012, data zamieszczenia: 14.08.2012

Przetarg nieograniczony: usługa
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej i energetycznej, niezbędnych do funkcjonowania terenów przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjną.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotu przetargu.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 91843 - 2012, data zamieszczenia: 23.04.2012
Przetarg nieograniczony: usługa:
Ochrona fizyczna i monitoring imprez i imprez masowych organizowanych przez MOSiR Piła

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik nr 11 po zmianach.
Odpowiedź na zapytanie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Uwaga
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części II pkt 1 proszę wprowadzić zmiany dotyczące ilości roboczogodzin:
jest - W czasie trwania umowy szacunkowa ilość roboczogodzin wynosi 3 521 godzin.
ma być – W czasie trwania umowy szacunkowa ilość roboczogodzin wynosi 3 341 godzin.

Numer ogłoszenia: 45187-2012, data zamieszczenia: 25.02.2012
Przetarg nieograniczony: usługa:
Sukcesywne wykonywanie projektów graficznych, druk materiałów informacyjno - promocyjnych wraz z dostawą
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik - zapotrzebowanie na druki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia

Numer ogłoszenia: 46228-2012, data zamieszczenia: 15.02.2012
Przetarg nieograniczony: usługa:
Wynajem telebimu wraz nagłośnienia do strefy kibica niezbędnych do transmisji spotkań Mistrzostw europy oraz dwóch imprez Dzień dziecka i zawody strong menów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 31173, data zamieszczenia: 07.02.2012

Przetarg nieograniczony: dostawa:
Dostawa nowego samochodu dostawczego z podwójną kabiną minimum 6 osobową.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 31245, data zamieszczenia: 07.02.2012
Przetarg nieograniczony: dostawa:
Dostawa ciągnika wraz z osprzętem.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Numer ogłoszenia: 249217, data zamieszczenia: 19.09.2011
Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki: Wynajem 4 torów pływackich na basenie sportowym
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie o cenę - Świadczenie usług drukowania dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 183069, data zamieszczenia: 04.07.2011

Przetarg nieograniczony - dostawy: dostawa dwóch zestawów pływających łodzi ratowniczych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 128477, data zamieszczenia: 26.05.2011
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane: remont podłogi w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Żeromskiego 90
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 30.05.2011
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 31.05.2011
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 03.06.2011
Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty
Odpowiedź na odwołanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 123739, data zamieszczenia: 26.04.2011
Przetarg nieograniczony - usługi: opracowanie dokumentacji technicznej dot. remontu Hali Sztuk Walki zlokalizowanej w Pile przy al. Powstańców Wlkp. 83
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 288813, data zamieszczenia: 16.09.2010
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane: odnowienie elewacji na basenie "Wodnik" oraz ułożenie kostki betonowej od strony ul. Kossaka
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Kosztorysy
Specyfikacja techniczna
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 239205, data zamieszczenia: 02.09.2010
Przetarg nieograniczony - dostawa - dostawa wraz z montażem używanej bandy pneumatycznej na stadionie Zespołu Obiektów Centrum przy ul. Bydgoskiej w Pile
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 206915, data zamieszczenia: 02.08.2010
Przetarg nieograniczony - dostawa - dostawa wraz z montażem używanej bandy pneumatycznej na stadionie Zespołu Obiektów Centrum przy ul. Bydgoskiej w Pile
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Numer ogłoszenia: 183187, data zamieszczenia: 09.07.2010
Przetarg nieograniczony - dostawa - dostawa wraz z montażem używanej bandy pneumatycznej na stadionie Zespołu Obiektów Centrum przy ul. Bydgoskiej w Pile
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Numer ogłoszenia: 103145, data zamieszczenia: 29.04.2010
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - budowa pomostów pływających na terenie OTW Płotki k/Piły - II Etap
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 175349, data zamieszczenia: 12.10.2009
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - remont wieży dowodzenia przy ZOS "GÓRNE", ul. Żeromskiego 90 w Pile
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Załączniki

Numer ogłoszenia: 175503, data zamieszczenia: 12.10.2009
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - wymiana chodników na kostkę polbruk - II Etap, wieża dowodzenia przy ZOS "Górne", ul. Żeromskiego 90 w Pile
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Załączniki

Numer ogłoszenia: 97703, data zamieszczenia: 23.06.2009
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - modernizacja szatni i hollu w obiekcie Krytej Pływalni "Wodnik" ul. Kossaka 102 w Pile
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Załączniki

Numer ogłoszenia: 97291, data zamieszczenia: 23.06.2009
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - budowa pomostów pływających na terenie OTW Płotki k/ Piły, nad jeziorem Płotki - I Etap
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Załączniki

Numer ogłoszenia: 199420, data zamieszczenia: 18.06.2009
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane przy ZOS Górne ul. Żeromskiego 90 w Pile:
1) czyszczenie, malowanie i wykonanie ogrodzenia stalowego ramki,
2) remont konstrukcji zadaszenia wieży dowodzenia,
3) remont łazienek w zapleczu technicznym zawodników,
4) zabezpieczenie konstrukcji łamaczy świateł na Sali sportowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Załączniki

Numer ogłoszenia: 112260, data zamieszczenia: 20.04.2009
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane na OTW Płotki k/ Piły:
1) modernizacja promenady spacerowej I ETAP,
2) wymiana pokrycia dachów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 153212, data zamieszczenia: 18.05.2009
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane przy ZOS GÓRNE, ul. Żeromskiego 90 w Pile:
1) remont wejścia do wieży dowodzenia, wymiana nawierzchni,
2) remont konstrukcji zadaszenia w wieży dowodzenia,
3) remont sanitariatów w wieży dowodzenia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 162006, data zamieszczenia: 22.05.2009
Przetarg nieograniczony - remont sanitariatów na hollu głównym w obiekcie Krytej Pływalni "Wodnik".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer ogłoszenia: 165769, data zamieszczenia: 29.09.2009
Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego dla Obiektów Sportowych "Centrum" przy ul. Bydgoskiej 76, Zespołu Obiektów Sportowych "Górne" ul. Żeromskiego 90.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: administrator
Opublikowano przez: administrator
Data publikacji: 2015-11-10 13:33:35
Rejestr zmian dokumentu
powrót