bip
Szukaj

2020

Bilans 2020 rok

Rachunek zysków i strat 2020 rok

Zestawienie zmian w funduszu 2020 rok

informacja dodatkowa 2020

Kopia Tabela nr 1 Zmiana stanu środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych

Kopia Tabela nr 2 Zmiana stanu umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2020

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście-2020

Tabela nr 6 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych-2020r.

Kopia Tabela nr 8 Stan odpisów aktualizujących wartość należności 2020

tabela nr 15 zestawienie gwarancji 2020