bip
Szukaj

Kontrola ZUS

* Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
* Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
* Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
* Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Brak zaleceń pokontrolnych