bip
Szukaj

Dostęp do informacji

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile określają w szczególności następujące przepisy

* ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity:Dz. U. 2001, nr 112, poz.1198z późniejszymi zmianami),
* ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami),
* ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 2010, nr 182, poz. 1228z późniejszymi zmianami),

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na pisemny wniosek. Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.